Zásady ochrany osobních údajů

Primárním účelem tohoto webu je nabídka služeb v oblasti leteckých prací, leteckého snímkování a technické diagnostiky. Úplné informace o provozovateli webu inspektra.cz naleznete na kontaktní stránce ZDE.

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. Podrobnější informace k jejich zpracování jsou uvedeny v tomto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů (dále také „ZOOÚ“).

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

1. Použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby pomocí některého z našich kontaktních formulářů, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte a které mohou být vašimi osobními údaji. Jedná se zejména o

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa, případně sídlo
 • další osobní údaje, které se dobrovolně rozhodnete s námi sdílet.

Důvod uchování těchto osobních údajů

Důvodem uchování osobních údajů je jednání o uzavření smluvního vztahu nebo plnění smlouvy ve smyslu našich obchodních podmínek. Důvodem může být také zaslání informativního emailového sdělení ve smyslu odstavce č. 2 těchto ZOOÚ.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

2. Newslettery – zpracování osobních údajů pro účely obchodních sdělení prostřednictvím emailu 

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tento postup je také v souladu s obchodními podmínkami. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

3. Soubory cookies a vložený obsah

Pro účely pohodlného a plnohodnotného užití webu www.inspektra.cz zpracováváme soubory cookies. Jejich zpracování i rozsah zpracování je podmíněn vašim souhlasem a nastavení lze kdykoli změnit. To, jak pracujeme se soubory cookies je podrobněji popsáno na samostatné stránce ZDE.

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje

Vaše data zůstanou u nás a budou využita jen v nezbytném rozsahu pro zpracování a plnění smluvního vztahu dle platných obchodních podmínek. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu a společnosti. Jedná se o následující právnické a fyzické osoby:

 • účetní a daňová kancelář Ragam
  • RAGAM s.r.o., spisová značka C 119963 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Benešova 648, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, IČO: 27628191

Déle mohou být některé vaše osobní

5. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou, pokud není uvedeno jinak. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

6. Jaká máte práva?

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoli právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v tomto dokumentu. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů (úplné či částečné) může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout služby nebo je budeme moci poskytnout pouze v omezeném rozsahu.

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 1. Zrušit zasílání obchodních sdělení – Kdykoli nás můžete požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení v plném či částečném rozsahu a to i na dobu určitou.
 2. Právo na omezení zpracování – Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dále zpracovávat, s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:
  1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  3. jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právník nároků
 3. Právo na přístup opravu či aktualizaci osobních údajů – Máte právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 4. Právo na výmaz osobních údajů – Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než vyžaduje zákon. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci, v uzavřených smlouvách, záručních listech apod.).
 5. Právo na přenositelnost údajů – Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování služeb, však smíme poskytnout jen Vám a nebo v zákonných důvodech pak orgánům veřejné moci.
 6. Požadovat kopii zpracovávaných vašich osobních údajů – máte právo od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům a k poskytnutí kopie vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 7. Právo na účinnou soudní ochranu – Pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, můžete se s touto záležitostí také obrátit na soud.
 8. Právo podat stížnost – Můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dohází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Příslušná nařízení GDPR vám dávají mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.