Kontrola prvků distribuční soustavy za pomocí dronu

Distribuční a přenosová soustava jsou prvky strategické infrastruktury České republiky, kterou je nutné pravidelně kontrolovat. Pravidelná kontrola je potřebná a stanovená v interních směrnicích provozovatelů distribuční sítě, její konkrétní provedení pak závisí na konkrétním vlastníkovi. Doporučujeme provedení této kontroly pomocí dronu a diagnostického software od společnosti PLP, od které máme zastoupení pro tento druh softwaru. Tato kontrola pomocí dronu je bezpečná, levná a rychlá.

Termokamera na dronu pak slouží k měření povrchové teploty na vedeních vysokého napětí a dalších prvcích distribuční soustavy s cílem nalezení případného oteplení (tzv. hotspotu) a klasifikace stanoveného oteplení pomocí klasifikačního schématu a stanovení následného opatření. Příklad klasifikačního schématu pro různé hodnoty stanoveného oteplení je uveden níže.

Pomocí LIDARu a fotogrammetrie pak mapujeme a kontrolujeme tzv. ochranná pásma v okolí vedení linek VVN, VN a NN.

distribuční síť

Kontrola prvků distribuční a přenosové sítě

Za použití dronům s kamerou můžeme snadno zjistit a dokumentovat stav stožáry linek VVN, VN a NN a jejich prvků, tj. např. – izolátorů, spojek, vodičů a dalších prvků. Tzv. data respektive fotografie dokážeme zaznamenat s centimetrovou polohovou přesností a přehledně archivovat v uživatelsky přívětivém rozhraní, které je dostupné pomocí internetu a klasického internetového prohlížeče. Nic není potřeba nikam složitě instalovat ani stahovat. Naše výstupy jsou tak pro manažerská a servisní rozhodnutí dostupná odkudkoliv z jakéhokoliv zařízen, včetně mobilního.

Díky použití dronům se zjednodušuje komunikace s tzv. dotčenými subjekty, protože s dronem nepotřebujeme mít bezprostřední fyzickou přítomnost přímo na místě kontroly. Jednoduše si doletíme kam potřebujeme. Ve výsledné mapě pak každý sloup reprezentuje v mapě bod, u kterého jsou nahrané fotografie a vyhodnocen jeho technický stav. Pro celou linku je možné vygenerovat protokol o jejím stavu.

Prostředí softwaru pro inspekce vedení napětí

Termovizní inspekce rozvodů vysokého napětí

Termokamera či termovize (obě slova jsou synonymum) slouží k bezdotykovému měření povrchové teploty na rozvodech vysokého napětí a dalších prvcích distribuční soustavy. Cílem tohoto měření je nalezení teplotních nepravidelností, které mohou signalizovat přítomnost závady. Vzhledem často k špatné dostupnosti jednotlivých prvků této soustavy, je jedním z oblíbených řešení použití dronu s termovizí (dronu s termokamerou).

Z hlediska postupu zde vycházíme z technické normy ISO 18434-1Condition monitoring and diagnostics of machines — Thermography — Part 1: General procedure a dále pak vojenského standardu pro provádění inspekcí elektrických zařízení MIL-STD-2194MILITARY STANDARD: INFRARED THERMAL IMAGING SURVEY PROCEDURE FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (12 FEB 1988).

Obecně se kvantitativní termografická kontrola instalací elektrického vedení skládá z následujících kroků:

  • určení povrchové teploty vodičů a spojů,
  • určení teplotních rozdílů, tj. tzv. hotspotů,
  • korekce vliv ochlazování větrem a procentuálního zatížení,
  • klasifikace hotspotů pomocí klasifikačního schématu a stanovení stupně případné závady,
  • vytvoření protokolu o měření.

Níže uvádíme příklad klasifikačního schématu. Uvedené hodnoty a doporučení jsou ilustrativní a v praxi se vždy musí řídit typem diagnostikovaného zařízení, požadavky provozovatele a dále musí vycházet ze zavedených metodik a zvyklostí.

Stupeň závady Oteplení nad referenční hodnotou Doporučení / nápravné opatření
4. 80°C a více Přerušit inspekci a poruchu opravit
3. 40 °C – 80 °C Provést servis do 14 dnů
2. 20 °C – 40 °C Provést servis při nejbližší revizi
1. 10 °C – 20 °C Zařízení sledovat
0. Oteplení do 10 °C Bez opatření

Pozn.: Náš pracovník Ing. Jan Sova je spoluautorem spolu s výzkumným kolektivem z ČVUT v současné době nejpokročilejší a nejrozpracovanější metodiky pro korekci ochlazování působením větru při termografickém měření: The correction of the influence of wind on thermographic measurement, Kyncl, J., Vetoschkin, L., Musalek, L., Bryscejn, J., Sova, J., Proceedings – 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2016, 2016, 7521772

Kontroly ochranných pásem linek vysokého napětí

Každou kritickou infrastrukturu chrání její vlastní ochranné pásmo, které je stanovené zodpovědnou autoritou. Toto ochranné pásmo v případě přenosové i distribuční sítě rozhoduje o jejím fungování i v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. Díky pokročilé snímací technice na dronu – LIDARu můžeme zaznamenat stav ochranných pásem a vyhodnotit potřebu zásahu do vegetace. Dokumentace průsmyků je snadná a přesná, data mohou být distribuovány pomocí internetu resp. cloudu stejně jako v případě obyčejné kontroly zmíněné výše.

lidar na dronu

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku

Nabízíme: letecké práce za využití dronu. Mezi naše obory patří energetika, teplárenství, stavebnictví, věda a výzkum, precizní lesnictví i zemědělství a samozřejmě i klasické služby v oblasti leteckého filmu a videa. Kontaktujte nás pro cenovou nabídku nebo další informace o naší činnosti.