Obchodní podmínky

Obchodní společnosti:

HED Partner, s.r.o. (dále také „Prodávající“ nebo „společnost HED Partner“)

Na vyhaslém 3177, 272 01 Kladno

IČ: 07549261

DIČ: CZ07549261

Kontakt: Miroslav Kleinbauer, info@inspektra.cz, +420 737 410 213

verze obchodních podmínek: 2/2022

 

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou společností HED Partner vydány dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

1.2 OP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na smluvního vztahu (dále jen „Smlouva“) uzavíraného mezi společností HED Partner a jinou právnickou osobou, či fyzickou osobou, pokud vystupuje jako podnikatel (dále jen „Zákazník“). Tyto obchodní podmínky se vysloveně nevztahují na poskytování fyzického zboží (dále jen „Zboží“), služeb či jiného plnění mezi společností HED Partner a fyzickou osobou, která vystupuje mimo svou podnikatelskou činnost. Zákazník a společnost HED Partner jsou dále také společně označovány jako „Smluvní strany“.

1.3 Tyto OP jsou v konkrétní verzi nedílnou součástí každé Smlouvy. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají vždy přednost před dotčenými ustanoveními v OP.

1.4 Znění OP může společnost HED Partner jednostranně měnit či doplňovat. Těmito změnami nejsou dotčena práva, povinnosti a smluvní vztahy mezi Smluvními stranami, které vznikly po dobu účinnosti předchozího znění OP.

1.5 Veškerá prezentace Zboží, služeb a jiných plnění společnosti HED Partner umístěná na webu www.inspektra.cz, je pouze informativního charakteru a společnost HED Partner není povinna uzavřít smluvní vztah ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ, které se proto nepoužije.

2. Uzavření smluvního vztahu

2.1 Na základě poptávky Zákazníka vypracuje společnost HED Partner konkrétní nabídku, kterou v elektronické podobě zašle Zákazníkovi. Tato nabídka je pak zároveň návrhem na uzavření Smlouvy mezi Smluvními stranami.

2.2 Časová platnost nabídky je uvedena společností HED Partner jako součást nabídky. Časovou platností nabídky se rozumí lhůta pro přijetí nabídky. Pokud není časová platnost v rámci nabídky explicitně uvedena, je časová platnost nabídky 30 dnů od data jejího vystavení. Společnost HED Partner má právo nabídku kdykoli odvolat a to i ve lhůtě určené pro její přijetí. Odvolání je platné od okamžiku doručení odvolání Zákazníkovi.

2.3 Ve lhůtě přijetí nabídky může Zákazník na základě nabídky učinit vůči Prodávajícímu závaznou objednávku a to prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo písemnou formou. Smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena v okamžiku, kdy je ve lhůtě přijetí nabídky závazná objednávka od Zákazníka doručena společnosti HED Partner. S ohledem na charakter objednávky může společnost HED Partner požadovat, aby objednávka byla učiněna prostřednictvím datové schránky.

2.4 Pokud zákazník zašle objednávku, která není vázána na konkrétní nabídku, nebo jsou v této objednávce jakékoli změny oproti nabídce vystavené společností HED Partner, má společnost HED Partner právo objednávku nepřijmout. Objednávka zaslaná Zákazníkem po lhůtě přijetí nabídky není pro společnost HED Partner závazná.

2.5. V případě zrušení objednávky ze strany Zákazníka má společnost HED Partner nárok na storno poplatek ve výši 90% z celkové Ceny plnění dle přijaté objednávky. Pokud již společnost HED Partner vynaložila v souvislosti s plněním Smlouvy náklady, náleží ji též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.

2.6 Pro společnost HED Partner není žádná doručená poptávka závazná a společnost HED Partner není povinna na ni reagovat vystavením nabídky, ani tuto poptávku Zákazníkovi potvrzovat. Společnost HED Partner není povinna poskytovat informace o své cenové politice, bez vlastního uvážení zasílat ceníky prací či informace o skladových zásobách nebo cenách Zboží.

3. Odstoupení od Smlouvy

3.1 Společnost HED Partner je oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoli do poskytnutí služby nebo předání Zboží Zákazníkovi. V souvislosti s tím společnost HED Partner Zákazníkovi vrátí Zákazníkem již zaplacenou Cenu nebo její část.

3.2 Společnost HED Partner je dále oprávněna odstoupit od Smlouvy, je-li Zákazník v prodlení s úhradou Ceny, nebo její části, déle než 10 pracovních dnů. V tomto případě má společnost HED Partner právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Zboží za každý započatý den, nejméně však 0.5 % z Ceny Zboží.

3.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. V případech smluv sjednaných elektronickou cestou postačí odstoupení zaslané e-mailem. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3.3 Zákazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně plnění, které bylo společností HED Partner již z zcela či části plněno nebo jeho plnění bylo započato. V případě leteckých prací či prací technické diagnostiky se částečným plněním vysloveně rozumí provedení smluvených prací i na části Smlouvou stanovených objektů a to i v rámci některých (nikoli nutně všech) Smlouvou stanovených lokalit.

3.4 Zákazník dále není oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud bylo předmětem plnění i jen části Smlouvy předání díla či Zboží a toto dílo či Zboží bylo  Zákazníkovi již předáno.

3.5 V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy je společnost HED Partner oprávněna započíst účelně vynaložené realizační, cestovní, provozní a další náklady (dále jen „Náklady“), které společnosti HED Partner vzniky v rámci realizace i částečného plnění dle Smlouvy. V případě, že je na základě odstoupení od smlouvy společností HED Partner vrácena Zákazníkovi smluvní Cena, zálohová platba, či jiná finanční částka, je společnost HED Partner vysloveně oprávněna odečíst Náklady od této navracené částky.

3.7 Společnost HED Partner je oprávněna vrátit Zákazníkovi finanční prostředky na bankovní účet, ze kterého byly prostředky Zákazníkem odeslány, pokud Zákazník v rámci odstoupení od Smlouvy písemně neuvede pro tyto účely jiný bankovní účet. Smluvní strany se vysloveně domluvily, že společnost HED Partner není povinna vracet finanční prostředky se započetím finančního úroku, ani jiný poplatků či smluvních pokut.

3.8 Výměnu Zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že Zákazník nemůže Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. Výměnu Zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat také v případě, že předmět plnění smlouvy je tzv. vojenským materiálem.

3.9 V případě zrušení objednávky ze strany Zákazníka v případě Zboží upraveného speciálně dle požadavků zákazníka má společnost HED Partner právo na storno poplatek ve výši 100% z Ceny.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, Zákazník hradí Cenu dle Smlouvy bezhotovostně, tj. prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet společnosti HED Partner, který je uveden v nabídce. Totožný bankovní účet bude Prodávajícím uveden na faktuře či zálohové faktuře. Zákazník je povinen uhradit Cenu pod variabilním symbolem, který je uveden v nabídce.

4.2 Po vzájemné domluvě mezi Zákazníkem a společností HED Partner může být Zákazníkem Cena uhrazena i v hotovosti, pokud to zákon pro daný případ umožňuje.

4.3 Společnost HED Partner je po Zákazníkovi oprávněn v nabídce či Smlouvě požadovat uhrazení celé Ceny či její části a to i před

  • poskytnutím služby nebo její části, nebo
  • předáním Zboží nebo i jeho jednotlivých částí.

4.4 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena za plnění Smlouvy splatná do 15. dne od vystavení faktury či zálohové faktury. Jednotlivými dny se rozumí kalendářní dny.

4.5 Po přijetí platby vystaví společnost HED Partner Zákazníkovi daňový doklad, případně i další doklady, pokud k tomu zavázán Smlouvou nebo zákonem. Doklady budou předány Zákazníkovi v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

4.6 Pokud je Zákazník v prodlení platby Ceny dle Smlouvy, má společnost HED Partner nárok započíst smluvní úrok z prodlení 0,1% z Ceny a to za každý započatý den prodlení, nejméně však 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody, která tímto společnosti HED Partner vznikla.

4.7 Pokud je Zákazník v prodlení s převzetím Zboží nebo již realizované služby, má Prodávající nárok započíst smluvní úrok z prodlení 0,1% z Ceny a to za každý započatý den prodlení, nejméně však 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody, která tímto společnosti HED Partner vznikla.

4.8 V případě prodlení platby Ceny dle Smlouvy je společnost HED Partner, až do úplného uhrazení Ceny, oprávněna Zákazníkovi pozastavit či částečně pozastavit poskytování dalších služeb, Zboží či jiného plnění dle Smlouvy. Pokud je mezi společností HED Partner a Zákazníkem uzavřeno více Smluv či smluvních vztahů, týká se možnost pozastavení poskytování dalších služeb, Zboží či jiného plnění všech smluvních vztahů.

4.9 Zákazník nabývá k předmětu plnění dle Smlouvy vlastnické právo, až uhrazením celé Ceny. Do uhrazení celé Ceny je předmět plnění vlastnictvím společnosti HED Partner. Smluvní strany se tímto vysloveně domluvili, že ustanovení dle § 2160, odst. 1 OZ se ve vzájemném smluvním vztahu neuplatní.

 

5. Práva z vadného plnění

5.1 Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí OZ, především pak ustanoveními § 2099 až 2112 OZ.

5.2 Zákazník je povinen se Zbožím či jiným předmětem plnění Smlouvy nakládat s odpovídající péči, dále v souladu s manuálem výrobce, a případně i dalších instrukcí od společnosti HED Partner, tak aby mohl případné vady Zboží odhalit včas. Oznámení zjištění vady je Zákazník povinen učinit společnosti HED Partner písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující pracovní den po jejím zjištěním. V případě zjištění vady je Zákazník povinen s předmětem plnění dále nepracovat, odstavit jej a učinit všechny nezbytné kroky k tomu, aby nedošlo ke vzniku dalších vad či k dalšímu poškození věci.

5.3 Pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak, má se za to, že nesprávným nakládáním se zboží je kterýkoli z dále uvedených důvodů:  nesprávné skladování, neodborná či riskantní manipulace, instalace v rozporu s manuálem či jinými instrukcemi společnosti HED Partner, nedodržením skladovacích či provozních podmínek, dále pak provedením, ze strany HED Partner neautorizovaných, oprav či změn zboží nebo jiných neodborných zásahů.

5.4 Společnost HED Partner nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené zbožím na  majetku z důvodu nesprávného užívání či  použití Zboží nebo způsobené užíváním Zboží přes vzniklou vadu. Smluvní strany se vysloveně dohodly a souhlasí s tím, že společnost HED Partner nese odpovědnost za újmu či škodu způsobenou Zbožím pouze v případě, že k újmě došlo hrubou nedbalostí na straně společnosti HED Partner. Náhrada maximální výše škody způsobené vadou zboží je omezena do výše 10 % z Ceny Zboží, jehož vada se týkala a které bylo do vzniku škody zapojeno. Smluvní strany se vysloveně domluvily, že pro tento případ se § 2924 OZ nepoužije.

5.5 Společnost HED Partner nenese odpovědnost za další vady zboží, které vznikly užíváním Zboží přes jeho vadu.

5.6 Nesprávným užíváním Zboží se vysloveně, nikoli však výhradně, myslí následující způsoby jeho užívání: nesprávné skladování, neodborná či riskantní manipulace, instalace v rozporu s manuálem či jinými instrukcemi společnosti HED Partner, nedodržením skladovacích či provozních podmínek, dále pak provedením, ze strany HED Partner neautorizovaných, oprav či změn zboží nebo jiných neodborných zásahů včetně neodborné instalace.

5.7 Zákazník je povinen omezit odpovědnost společnosti HED Partner za škody vůči třetím osobám a majetku třetích osob a to minimálně ve stejném rozsahu, jako je ustanoveno mezi Smluvními stranami v odstavci 5.4 těchto OP.

5.8 Skrytou vadu je zákazník povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí předmětu plnění v případě Zboží a nejpozději do 3 měsíců v případě služeb a souvisejících plnění.

5.9 Po zjištění objektivních skutečností v souvislosti s reklamovanou vadou Zboží, rozhodne společnost HED Partner o způsobu řešení reklamace a tuto skutečnost písemně sdělí zákazníkovi. K odstranění vady je společnost HED Partner oprávněna vždy na prvním místě přistoupit opravou Zboží nebo, v případě neodstranitelné vady, dodáním Zboží nového. Pokud společnost HED Partner zjistí, že vada Zboží není spojena se záruční či zákonnou odpovědností, je společnosti HED Partner oprávněna Zákazníkovi vyúčtovat náklady spojené s tímto zjištěním. Zákazník je povinen tyto náklady uhradit na základě vystaveného účetního dokladu a s dobou splatností 15 kalendářních dnů.

5.10 Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud o vadě před převzetím Zboží věděl nebo vadu Zboží sám způsobil. Za vadu Zboží nelze považovat vlastnosti Zboží, která nemají vliv na jeho charakter, deklarované vlastnosti nebo užívání.

5.11 Společnost HED Partner neposkytuje žádnou záruku na jakost, pokud v nabídce není společností HED Partner uvedeno jinak.

 

6. Přeprava a předání Zboží

6.1 Pokud je součástí plnění Smlouvy dodání Zboží, pak je toto Zboží Zákazníkovi dodáno:

 • na adresu určenou Zákazníkem v objednávce,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, pokud to charakter Zboží (cena, rozměry apod.) umožňuje,
 • osobním odběrem v provozovně společnosti HED Partner.

6.2 Volba způsobu dodání Zboží a adresa dodání Zboží probíhá vzájemným odsouhlasením obou smluvních stran při objednávání Zboží a je součástí objednávky. Výběr způsobu dodání Zboží musí respektovat jeho vlastnosti, zejména pak platná legislativní omezení, technické vlastnosti, provozní vlastnosti či smlouvou ustanovený způsob předání (např. tzv. předání ze vzduchu, předání v rámci zapojení do technologického procesu apod.), možnostmi manipulace se Zbožím, bezpečností práce a dalšími vlastnostmi Zboží či jinými okolnostmi. Pokud Zákazník uvede v objednávce jinou adresu předání Zboží, než je adresa uvedená v nabídce, není společnost HED Partner povinována na tuto adresu brát zřetel.

6.3 Pokud to charakter Zboží umožňuje, může být společností HED Partner k dodání Zboží Zákazníkovi použit dopravce.

6.4. Smluvní strany se domluvily, že

 • pokud není možné realizovat dodání Zboží na adrese uvedené ve Smlouvě,
 • nebo zákazník odmítne na adrese uvedené ve Smlouvě Zboží převzít,
 • nebo Zákazník ve lhůtě pro doručení Zboží toto Zboží na smluvené adrese nepřevezme a to ani po opakované výzvě společnosti HED Partner,

je mezi Smluvními stranami vysloveně sjednáno, že v takovém případě se místem předání Zboží stává provozovna společnosti HED Partner. V případě, že společnost HED Partner má více provozoven, pak je místem plnění provozovna, kterou společnost HED Partner písemně stanoví. Zákazník je povinen na této adrese Zboží převzít a to do 7 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti ze strany společnosti HED Partner. Při tomto způsobu předání je Kupující povinen respektovat omezení, která z tohoto způsobu předání Zboží vyplývají.

6.5 Náklady na dodání Zboží jsou stanoveny v nabídce podle které proběhla objednávka. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a také případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.6 Je-li společnost HED Partner podle Smlouvy povinována dodat Zboží na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen převzít Zboží při jeho dodání. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7 Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. O nepřevzetí Zboží a důvodu jeho nepřevzetí, případně o dalších problémech je Zákazník povinen společnost HED Partner neprodleně informovat.

6.8 Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil. Toto platí, i pokud Cena za Zboží nebyla doposud zcela či z části uhrazena.

6.9 Nepřevezme-li Zákazník předmět plnění či jeho část ve Smlouvou stanovené lhůtě, je Prodávající oprávněna účtovat zákazníkovi poplatek za uskladnění Zboží ve výši 0,1% z Ceny Zboží a to za každý započatý den prodlení, nejméně však 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody, která tímto Prodávajícímu jednáním Zákazníku vznikla. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zákazníka povinnost řádně zaplatit Cenu Zboží.

7. Zboží dvojího užití

7.1 V případě, že Zboží, které je podle Smlouvy součástí plnění, je tzv. Zboží dvojího užití ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 428/2009, zákona č. 594/2004 Sb. či jiných platných právních předpisů na území České republiky nebo Evropské unie, je Zákazník před předáním Zboží dvojího užití společnosti HED Partner vynaložit veškerou nezbytnou součinnost a je povinen:

 • pravdivě a úplně uvést všechny údaje, které je ze zákona společnost HED Partner od kupujícího požadovat,
 • absolvovat od Prodávajícího seznámení s problematikou Zboží dvojího užití a toto seznámení také písemně potvrdit,

7.2 Zákazník je povinen poskytnout společnosti HED Partner veškerou součinnost požadovanou platnou legislativou, příslušnými orgány veřejné moci či orgány veřejné správy a to i v době po předání Zboží, pokud je k tomuto společnost HED Partner, ze strany orgánů veřejné správy či veřejné moci, vyzvána.

7.3 Ve smyslu bodu 7.1 OP je Zákazník povinen společnosti HED Partner poskytnout součinnost také v situaci, kdy se až po uzavření Smluvního vztahu, nebo kdykoli později ukáže, že Zboží mělo charakter Zboží dvojího užití a je tedy v tomto smyslu nezbytné učinit závazné právní kroky podle zákona.

7.4 Pokud Zákazník neposkytne součinnost ve smyslu odstavce 7.1 až 7.3 OP, nebo součinnost poskytne, ale uvede nepravdivé, hrubě zkreslené nebo neúplné informace, může být toto důvodem společnosti HED Partner k odstoupení od Smlouvy. V takovém případě má společnost HED Partner nárok na storno poplatek ve výši 100 % z celkové Ceny Zboží dvojího užití a to včetně příslušenství a doplňkových služeb, a to i v případě, že tyto služby nemohly být či nebyly Prodávajícím poskytnuty.

7.8 Smluvní strany se vysloveně domluvily, že pokud společnost HED Partner nabídne Zákazníkovi součinnost při získání vývozní licence pro Zboží dvojího užití, není odmítnutí poskytnutí této licence ze strany příslušných úřadů či orgánů důvodem k odstoupení Zákazníka od Smlouvy. Všechny údaje při této spolupráci je povinen Zákazník uvést pravdivě a úplně.

8. Poskytování služeb

8.1 Společnost HED Partner je oprávněna realizaci díla, služby, či libovolné části služby dle Smlouvy, zajistit prostřednictvím služeb třetích stran, tj. subdodavatelů. Dle § 1935 občanského zákoníku odpovídá zhotovitel za činnost svých subdodavatelů tak, jako by plnil sám, a to včetně odpovědnosti k náhradě škody.

8.2 Pro zajištění plnění dle Smlouvy je Zákazník povinen vynaložit veškerou, rozumně požadovatelnou, součinnost. Součinností se i myslí splnění požadavků kladených ze strany orgánů veřejné správy či veřejné moci. V případě, že zákazník ani přes opakované výzvy tuto součinnost neposkytne, nebo poskytnout odmítne, má se za to, že vznikly překážky k realizaci služby na straně Zákazníka.

8.3 Součinností se také myslí uvedení technologie do stavu, v němž může být služba technické diagnostiky, či jiného plnění dle Smlouvy, bezpečně a kvalitně realizována.

8.4 Pokud během poskytování služby zaměstnanec nebo jiná pověřená osoba společnosti HED Partner zjistí, že okolnosti (například intenzita větru, stav technologie apod.), zabraňují poskytnutí služeb v odpovídající kvalitě, upozorní na tuto skutečnost Zákazníka. Zákazník má následně možnost sjednání jiného termínu poskytnutí služby nebo její části. Pokud Zákazník přesto trvá na poskytnutí služby i za těchto daných podmínek v daném termínu, bere na sebe úplné riziko za kvalitu služby a vysloveně se tímto zříká možnosti její reklamace. Pokud Zákazník odmítne v daném termínu realizaci služby a ani do 30 dnů od tohoto data nenavrhne nový vhodný termín její realizace, má se za to, že došlo ke vzniku překážky na straně Zákazníka.

8.6 V případě sjednání nového termínu plnění Smlouvy je společnost HED Partner oprávněna navýšit Cenu o všechny rozumně vynaložené náklady, které v souvislosti s tímto společnosti HED Partner vznikly.

8.5 Zaměstnanec ani jiná, společností HED Partner pověřená, osoba není povinna realizovat sužbu, pokud by realizace služby, a to i její části, bylo v rozporu s bezpečností práce. Zákazník je pak vyzván k odstranění této bezpečností překážky a sjednání nápravy. Pokud k tomuto nedojde a do 30 dnů od původního data realizace služby Zákazník nenavrhne nový vhodný termín, má se za to, že vznikla překážka na straně Zákazníka.

8.6 V případě že na straně zákazníka vznikla překážka ve smyslu odstavce 8.5 OP , je toto zaměstnanec či jiný pověřenec společnosti HED Partner oprávněn zdokumentovat v potřebném rozsahu.

8.7 Pokud došlo ke vzniku překážky na straně zákazníka, má společnost HED Partner nárok na odstoupení od Smlouvy se storno poplatkem ve výši 100 % z z Ceny a nárokem započtení do storno poplatku všech rozumně vynaložených nákladů, které v souvislosti s poskytování služby do daného okamžiku vznikly.

8.8 Pokud na rozsah leteckých prací, či jiných prací v rámci služby, vznikne omezení ze strany legislativy, či rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví, či jiného orgánu státní moci nebo veřejné správy, nebude mít tato skutečnost vliv na Cenu díla a Zákazník není oprávněn požadovat v tomto smyslu snížení Ceny díla. Společnost HED Partner pak není povina tuto část díla, na níž se toto omezení vztahuje, realizovat.

8.9 Termín dokončení díla se automaticky posouvá s ohledem na řízení s ÚCL, případně jinými dotčenými subjekty a to tak, že od doby žádosti zaslané těmto subjektům, až do získání povolení, či jiného vyjádření, začíná běžet lhůta, která je celá přičtena k termínu dokončení díla. Toto platí jen pro části lokalit, kterých se potřeba získání povolení či jiné formy žádosti týká.

8.10 Během realizace služby, může zhotovitel identifikovat lokality či objekty, v rámci kterých nebude možné, z technických či jiných důvodů, provést měření v plném rozsahu, nebo může být zřejmé, že toto měření může mít sníženou vypovídající hodnotu. Zhotovitel na těchto lokalitách provede měření v technicky a legislativně možném rozsahu a s maximální možnou péčí a vyznačí tyto lokality do reportu. Smluvní strany se vysloveně domluvily, že množství či rozsah těchto lokalit nebude mít vliv na výslednou cenu díla a nemohou být důvodem pro snížení či zkrácení ceny díla ze strany zadavatele.

8.11 Vhodné podmínky pro měření jsou vždy vztaženy k typu objektu, který má být diagnostikován, měřen či jinak zkoušen. A stávají se z provozních podmínek objektu a okolních podmínek.

8.12 Zákazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že s ohledem na možnosti technické diagnostiky, nelze po společnosti HED Partner požadovat 100% spolehlivost lokalizace defektů či jiných vad na technickém zařízení, stavbě nebo jiném objektu. V souvislosti s tím dále Zákazník prohlašuje:

 • Společnost HED Partner nenese hmotnou, finanční ani jinou odpovědnost, vyplývající z defektů či jiných vad na technickém zařízení, stavbě nebo jiném objektu, která se mu v souvislosti s realizací služby, v rámci plnění Smlouvy, nepodařilo zaznamenat, identifikovat či lokalizovat.
 • Společnost HED Partner nenese hmotnou, finanční ani jinou odpovědnost, vyplývající z defektů či jiných vad na technickém zařízení, stavbě nebo jiném objektu, které společnost HED Partner identifikovala jako potenciální defekty či jiné potenciální vady a později se ukázalo, že daný defekt vůbec neexistoval, nebo existoval v jiném rozsahu.

 

9. Doručování korespondence

9.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

9.2 Zákazník doručuje Prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Zákazníkovi korespondenci na první kontaktní kontaktní emailovou adresu, emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. Prodávající je pro účely doručování korespondence oprávněn určit konkrétní emailovou adresu nebo tuto adresu kdykoli změnit.

9.3 Doručování písemností je také možné prostřednictvím datových schránek.

10. Obchodní informace, osobní údaje a jejich zpracování

10.1 Informace, včetně osobních údajů, které jsou předány během obchodní komunikace mezi Zákazníkem a Prodávajícím (dále jen „Obchodní informace“) jsou považovány za důvěrné a to i v případě, že nedošlo mezi Prodávajícím a Zákazníkem k uzavření smluvního vztahu. Obchodní informace nebudou Prodávajícím použity k jinému účelu než k uzavření nebo plnění předmětu Smlouvy.

10,2 Výjimkou z předcházejícího ustanovení je emailová adresa Zákazníka, na které mohou být Prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty zasílány obchodní sdělení související s předmětem činnosti Prodávajícího a to v případech, kdy toto není v rozporu se zákonem. Prodávající má možnost kdykoli se zasíláním obchodních sdělení vyjádřit nesouhlas nebo toto zasílání obchodních informací zrušit a to buď písemně nebo odhlášením z jejich odběru prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu, který bude součástí každého takového obchodního sdělení.

10.3 Obchodní informace jsou Prodávajícím archivovány po dobu 10 let. Pokud není mezi Prodávajícím a Zákazníkem vysloveně stanovena jiná doba archivace a to na celek Obchodních informací nebo jejich část. Tato změna doby archivace je možná pouze v případě, že nová smluvní doba archivace není v rozporu se zákonem.

10.4 Příslušné částí Obchodní informace mohou být předány třetím stranám v podobě Spolupracujících subjektů za účelem plnění Smlouvy nebo provozu společnosti (vedení účetnictví, daňové poradenství apod.). Každý Spolupracující subjekt je upozorněn na důvěrnost těchto informací a z této skutečnosti vyplývajících právních důsledků. Obchodní informace jsou v tomto případě Informace jsou spolupracujícím subjektu vždy předány pouze v nezbytném rozsahu.

10.5 Tam kde to nařizuje zákon, mohou být Obchodní informace nebo jejich část předány příslušným orgánům veřejné moci či orgánům veřejné správy.

10.6 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů uvádí Prodávající na internetové adrese: https://inspektra.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

10.7 Na webové službě Inspektra.cz je možné vyslovit souhlas s používáním souborů cookies pro uchování informací o návštěvnících této stránky. Podrobnější informace o práci se soubory cookies jsou Prodávajícím uvedeny na internetové adrese: https://inspektra.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že tento smluvní vztah se řídí právem České republiky.

11.2 Smluvní strany konstatují, že vztahy založené těmito OP se řídí ustanoveními OZ, pokud tato ustanovení nebyla modifikována těmito OP.

11.3 Obchodní podmínky zákazníka se vylučují. Smluvní strany prohlašují, že tyto obchodní podmínky představují úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a že neexistují jiné náležitosti, které strany měly v úmyslu ujednat.

11.4 Pro případ, že některá ustanovení těchto podmínek, či jakékoliv její části, se stanou neplatnými či zdánlivými, zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné či zdánlivé ustanovení novým platným ustanovením, které bude zachovávat smysl a ekonomickou podstatu ustanovení původního. Strany se tak zavazují učinit ve lhůtě 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výzvy oprávněného k uzavření nové smlouvy povinnému.

11.5 Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ či obdobného ustanovení.

11.6 Všechna práva k webovým stránkám, školicím a propagačních materiálům Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení webových stránek, termogramů, obsahu školicích prezentací, fotografií, termogramů, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat tento autorský obsah nebo jeho části bez souhlasu Prodávajícího.

11.7 Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

11.8 Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky ve verzi 1/2023 jsou platné od 18.1. 2022